zdrowa.elblag.pl

Skorzystaj z bezpłatnych badań i konsultacji

O projekcie

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej w Olsztynie w Partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu oraz Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ZAWADA” z siedzibą w Elblągu realizuje projekt

„Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion elbląski”

RPWM.10.07.00-28-0011/16

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5670 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat w subregionie elbląskim województwa warmińsko – mazurskiego obejmującym powiaty:

W ramach projektu, w okresie od czerwca 2017 do maja 2020,  zostanie zrealizowanych:

Spotkania edukacyjne poprzedzone zostaną działaniami informacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi komunikacji w celu upowszechnienia wiedzy o profilaktyce raka szyjki macicy jak również zachęcą do udziału w badaniach profilaktycznych.

Czas realizacji projektu: 01.06.2017-31.05.2020

Grupą docelową projektu jest 5670 kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących w subregionie elbląskim . Uczestniczki projektu to osoby aktywne zawodowo , posiadające wykształcenie od podstawowego do wyższego oraz zamieszkujące w miastach i na obszarach wiejskich. Co najmniej 20% gr. docelowej  projektu stanowią kobiety, które nigdy nie wykonywały badań cytologicznych.